تعريف " پدافند غير عامل "

به مجموع اقداماتي اطلاق مي گردد كه مستلزم به كارگيري جنگ افزار نبوده و با اجراي آن مي توان از وارد شدن خسارت مالي به تجهيزات و تاسيسات حياتي و حساس نظامي و غير نظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل ممكن كاهش داد .

اهميت پدافند غير عامل از ديدگاه حضرت امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري :

حضرت امام (ره) : در هر شرايطي بايد بنيه دفاعي كشور در بهترين وضعيت باشد و در شرايط عادي هم بايد به موضوع پدافند غير عامل پرداخت .

مقام معظم رهبري ( مدظله العالي) :

پدافند غير عامل امروز در اولويت اول است .

پدافند غير عامل مانند شعله اي بلند شود .

پدافند غير عامل بايد محور تمام كارها قرار گيرد .

بايد تدابير كارساز در باب پدافند غير عامل را عملي كنند .

روز پدافند غير عامل :

بنابر موافقت مقام معظم رهبري و فرماندهي معظم كل قوا 8 آبان به عنوان روز پدافند غير عامل تعيين گرديده است .

برخي از اهداف پدافند غير عامل :

·        بررسي و شناساسي تهديدات

·        فرهنگ سازي و نهادينه كردن پدافند غير عامل در بين مردم

·        مقابله با تهديدات نوين و مصون سازي

·        پدافند غير عامل مكمل و تسهيل كننده مديريت بحران است

·        رعايت اصول فني و الزامات پدافند غير عامل در طرح ها و پروژه ها

·        رعايت آئين نامه زلزله

·        مستحكم سازي ساختمان ها و احداث سازه هاي امن

·        استفاده مردم از مصالح مرغوب

·        ايجاد زير زمين هاي امن در ساختمان ها

·        حفظ آمادگي و رعايت اصول ايمني

·        اسكان اضطراري

·        توليد دانش بومي