1- کنترل کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها

2- انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالی شهرداریها

3- تهیه گزارش های مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری

4- نگهداری حساب ها و هزینه ها و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیست ها و اسناد هزینه

5- حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی های شهرداری و واحدهای تابعه

6- تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه، با توجه به آئین نامه مالی شهرداریها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط

7-  شرکت در کمیسیون ها و جلساتی که طبق آیین نامه مربوط بر عهده جنابعالی می باشد.

8- تهیه و تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی و معاملات طی هماهنگی با مدیریت حقوقی

9- انجام امور قراردادها و تنظیم برنامه به منظور بموقع برگزار شدن معاملات شهرداری اعم از مناقصات و مزایده ها برابر آئین نامه مالی شهرداریها و دستورالعمل های مربوطه

10- کنترل انبارهای تحت سرپرستی از نظر طبقه بندی کالا ، ایمنی ، ثبت حواله ها و رسیدهای انبار، ورود و خروج کالا و ثبت اطلاعات مربوطه

 11- حفظ صحیح اموال برابر مقررات و ضوابط مربوطه

12- نظارت بر عملکرد مسئول انبار

13- نظارت بر وصول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهرداری

14- برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید بازنگری منابع درآمد