آئين نامه انضباط كار در شهرداري درچه

هدف

به منظور ايجاد محيطي سالم در جهت بالا بردن سطح كار و بهبود شرايط كار كاركنان و كارگران (مشمول قانون كار) و همچنين بالا بردن سطح كارآئي و بهره وري و برحذر داشتن آنان از بي نظمي ،كم كاري و بطالت در محيط كار، آئين نامه زير باتوجه به تبصره 2 ماده 27 قانون كار و مقررات تعيين موارد قصور و نقص دستور العملها و آئين نامه هاي انضباط كار مصوب 8/2/70 وزير محترم كار و امور اجتماعي و ساير مقررات مرتبط و ملاحظه شرايط و اوضاع و احوال خاص در سه فصل به شرح زير تصويب مي شود .

فصل اول : مقررات انضباطي

فصل دوم : مقررات اجرائي

فصل سوم : مقررات مختلف

فصل اول : مقررات انضباطي

ماده 1 : منظور از تخلفات در آئين نامه عبارتست از :

1-    قصور كارگر و عبارتست از كوتاهي و سهل انگاري غير عمدي در اجراي وظايف اداري و كارگري .

2-    تقصير و عبارتست از نقص عمدي قوانين و مقررات اداري و كارگري .

ماده 2 : تخلفات گروه يك تخلفاتي است كه قصور و سهل انگاري تلقي گرديده و شامل موارد زير است :

1-    تسامح و سهل انگاري در حفظ اموال و اسناد واحد مربوطه .

2-    دادن گواهي يا گزارش خلاف واقع به مسئول واحد و مافوق .

3-    تمرد از اجراي دستورات مقامات مافوق .

4-    استعمال دخانيات در محل هاي ممنوع .

5-    خوابيدن در محل كار در ساعات اداري .

6-    سوء استفاده از اختيارات شغلي و تحميل هر نوع كار غير مرتبط به كارگر تحت سرپرستي .

7-    عدم استفاده از وسائل حفاظتي در محيط كار .

8-    اهمال و قصور كه موجب بروز حادثه و از بين رفتن و آسيب ديدن ماشين آلات و يا خرابي توليد يا خدمات گردد .

9-    اهمال و قصور كارگر كه موجب بروز حادثه ناشي از كار و منجر به جرح گردد .

10-غيبت غير موجه و ترك محل كار بدون اجازه سرپرست .

11-عدم رعايت مفاد بخشنامه ، مقررات داخلي و دستور العمل هاي واحد .

12-تاخير ورود و تقدم در خروج .

13-كم كاري ، عدول از وظائف محموله برابر قانون كار .

ماده 3 : مجازات تخلفات گروه يك عبارتند از :

         نوبت اول : اخطار كتبي بدون درج در پرونده

        نوبت دوم : اخطار كتبي يا توبيخ كتبي و درج در پرونده

        نوبت سوم : توبيخ كتبي تا اخراج

       نوبت چهارم : اخراج

ماده 4 : تخلفات گروه دوم شامل موارد زير است :

1-    افشاء اخبار ، اطلاعات و آمار محرمانه واحد مربوطه اعم از اقتصادي يا فني يا مالي به اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا نشر آن به هر ترتيب ( به استثناء افشاي عمليات غير قانوني )

2-    تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند و يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند .

3-    تشويق و ترغيب كارگران به كم كاري و يا ترك كار .

4-    از كار انداختن سيستم حفاظتي و يا عدم استفاده از وسائل حفاظتي در نگهداري ماشين آلات و دستگاهها .

5-    ارائه مدارك تقلبي جهت استخدام و يا در جريان اشتغال به قصد سوء استفاده .

6-    اعتياد به مواد مخدر .

7-    كار شكني ، شايعه پراكني و شركت در تحصن ها ، تظاهرات و اعتصابات غير قانوني .

8-    اعمال فشارهاي گروهي و فردي براي تحصيل مقاصد و يا به دست آوردن امتيازات غير قانوني .

ماده 5 : در مورد تخلفات گروه دو، كارفرما ( مديريت واحد ) مي تواند موضوع را جهت رسيدگي به مراجع قضائي احاله نمايد و تا هنگامي كه راًي مراجع ذيصلاح صادر نگرديده است قرارداد كارگر معلق خواهد گرديد و در صورت صدور راًي محكوميت ، كارگر اخراج خواهد شد . در صورتي كه مراجع مذكور راًي به برائت كارگر بدهند كارفرماموظف است كارگر را به كار عودت داده و علاوه بر ضرر و زيان وارده به وي ( مطابق حكم دادگاه ) ، مزد ايام توقيف وي را نيز بپردازد . ايام توقيف جزو خدمت كار وي محسوب خواهد شد .

تبصره 1 : چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد ، كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد حداقل 50% از حقوق ماهيانه او را بطور علي الحساب به خانواده او پرداخت نمايند .

تبصره 2 : در مواردي كه در اثر اعمال كارگر ، ضرر و زياني متوجه كارفرما گرديد جبران ضرر و زيان طبق راًي مراجع ذيصلاح به عهده كارگر خواهد بود .

تبصره 3 : موارد زير غيبت غير موجه محسوب مي گردد :

1-    تولد فرزند به مدت يك روز .

2-    فوت پدر ، مادر ، همسر و فرزندان با احتساب مرخصي مذكور در بند « ب » ماده 73 قانون كار ، مجموعا حداكثر تا يك هفته .

3-    فوت برادر و خواهر تا 4 روز .

4-  احضار فرد توسط مراجع قضائي ( قانوني جهت اداي شهادت و مشابه آن به مدت مورد لزوم بنا به تشخيص مسؤلين مربوطه و يا گواهي مراجع قانوني مربوطه .

5-    موارد بندهاي فوق و همچنين در ساير موارد موكول به ارائه مستندات قانوني است .

تبصره 4 : در كليه موارد ياد شده مراتب بايد ظرف 48 ساعت به طريق ممكن به اطلاع مديريت برسد .

تبصره 5 : تشخيص صحت و سقم موارد فوق ابتدا با مديريت بوده و در صورت وجود اختلاف كميته انضباط كار در اين زمينه اظهار نظر خواهد كرد .

تبصره 6 : در صورت درخواست كارگر و موافقت سرپرست ، غيبت موجه از مرخصي استحقاقي كسر مي گردد و در غير اين صورت نسبت به ايام غيبت وي مزدي پرداخت نخواهد كرد .

ماده 6: در موارد وقوع تخلف ، جهت تنبيه كارگر متخلف به ترتيب زير عمل خواهد شد :

 سرپرست و يا هر شخص ديگري كه سرپرستي مستقيم كارگر را به عهده دارد و يا مسئولان اداري ، برحسب مورد نسبت به نوع تخلف ، موضوع را از طريق سلسله مراتب به مديريت گزارش مي كند . مديريت پس از بررسي گزارش ، چنانچه تخلف كارگر را در شمول تخلفات گروه يك تشخيص دهد و تنبيه او را به مصلحت بداند ، موضوع را به كميته انضباط كار ارجاع مي نمايد . كميته پس از انجام مطالعات و بررسي هاي لازم با توجه به جدول تخلفات اين آئين نامه ( جدول مربوط به غيبت غير موجه ) نظر خود را به مديريت جهت اتخاذ تصميم قانوني اعلام مي كند .

ماده 7 : تنبيهات تخلفات مربوط به تاًخير ورود و تقدم خروج غير موجه عبارتند از :

         نوبت اول : از 4 تا 12 ساعت در ماه ، عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي قانوني به علاوه اخطار شفاهي .

         نوبت دوم : عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي به علاوه توبيخ كتبي با درج در پرونده و در نوبت هاي بعدي تا اخراج .

ماده 8 : تخلفات مربوط به غيبت غير موجه طبق جدول مربوط به غيبت غير موجه ( جدول سرپرست آئین نامه ) مي باشد .

فصل دوم : مقررات اجرائي

ماده 9 : به منظور حسن اجراي آئين نامه انظباط كار ، كميته اي به نام كميته انضباط كار تشكيل مي گردد .

ماده 10 : كميته انضباط كار در شهرداري درچه از افراد زير تشكيل مي گردد :

-         دو نفر نماينده كارگران

-         دو نفر نماينده شهردار

-         يك نفر نماينده از ميان سرپرستان

ماده 11: مدت عضويت در كميته انضباط كار دو سال است و انتخاب مجدد اعضاي قبلي كميته بلا مانع است .

تبصره : هر گاه يكي از اعضاء كميته در اثر فوت ، استعفاء يا اخراج و يا به هر دليل ديگر امكان شركت در جلسات را نداشته باشد ، نماينده ديگري با توجه به ماده 10 براي باقيمانده مدت دوره انتخاب و معرفي خواهد شد .

ماده 12 : كميته انضباط كار پس از اولين جلسه بايد مشخصات اعضاء و موجوديت خود را كتبا به واحد كار و امور اجتماعي اعلام دارد .

ماده 13 : جلسات كميته انضباط كار با حضور كليه اعضاء رسميت مي يابد و چنانچه كميته به دليل عدم حضور اعضاء در دو جلسه متوالي رسميت نيابد موضوع مستقيما از سوي ذينفع قابل طرح در مراجع حل اختلاف مي باشد .

ماده 14 : تصميمات كميته انضباط كار در كليه موارد با اكثريت آراء معتبر است ، مگر در مورد اخراج كارگر كه مقررات ماده 27 قانون كار لازم الرعايه مي باشد .

ماده 15 : كميته انضباط كار مي تواند در جلسات خود از نظر مشورتي سرپرست مستقيم كارگر يا كارگران يا شهود ذيربط استفاده نمايد و سرپرست مستقيم در جلسات مذكور فاقد راًي است مگر در مواردي كه خود عضو كميته انضباط كار باشد .

ماده 16 : تصميمات كميته نبايد مغاير با قانون كار و آئين نامه ها و مقررات مربوطه باشد .  

ماده 17 : صورت مذاكرات و تصميمات كميته در دفتر ويژه اي ثبت و به امضاء افراد حاضر در جلسه مي رسد و سپس در كميته نگاهداري مي شود .

ماده 18 : تصميمات كميته در پنج نسخه تنظيم و به ترتيب زير توزيع مي گردد .

           يك نسخه جهت اطلاع كارگر يا كارگران ذينفع

          يك نسخه جهت اطلاع كارفرما

         يك نسخه جهت اطلاع نماينده كارگر

        يك نسخه جهت واحد كار و امور اجتماعي محل

       يك نسخه جهت ضبط در بايگاني كميته انظباط كار 

ماده 19 : كميته در اولين جلسه از بين اعضاء خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر را به عنوان دبير جلسه انتخاب مي نمايند . كليه مكاتبات و دعوتنامه هاي مربوطه توسط دبير كميته انجام مي پذيرد . در دعوتنامه ها بايد دستور جلسه قيد گردد .

ماده 20 : چنانچه هر يك از طرفين به تصميمات كميته انضباط كار معترض باشد مي تواند به مراجع حل اختلاف ( موضوع فصل نهم قانون كار ) مراجعه نمايند .

ماده 21 : در موارد اضطراري ، طبق درخواست مديريت واحد كميته بلافاصله تشكيل جلسه مي دهد و تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود تا اخذ تصميم از سوي كميته ، كارگر متخلف در صورت تصميم كار فرما ، از حضور در محل كار منع خواهد شد .

فصل سوم : مقررات مختلف 

ماده 22 : چنانچه از تاريخ آخرين تخلف طي مدت يك سال در مورد تخلفات گروه يك و دو سال در مورد تخلفات گروه 2، تخلف ديگري از كارگر سر نزند ، به تخلف وي با راًي كميته و تاييد مديريت واحد ، يك تا دو درجه تخفيف داده خواهد شد .

تبصره 1 : در صورت تكرار تخلف ظرف مدت شش ماه با راًي كميته انضباط كار تصميمات شديد تري در مورد متخلف اعمال خواهد شد .

تبصره 2 : چنانچه تعداد موارد تخلف با درج در پرونده ظرف مدت يك سال سه بار تكرار شود تخلف وي به هيچ عنوان كاهش نخواهد يافت . 

ماده 23 : در صورت بروز هر گونه اختلاف در مورد اجراي آئين نامه انضباط كار ، نظر مراجع حل اختلاف قطعي است .

ماده 24 : اين آئين نامه در 24 ماده و 9 تبصره و جدول پيوست در تاريخ 1379/05/26 به تاًييد اداره كل و امور اجتماعي استان اصفهان رسيد .

جدول مربوط به غيبت غير موجه

مجموع غيبت غير موجه تا 7 روز در ماه

مجموع غيبت غير موجه 8 تا 14 روز در ماه

عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي و تعطيل هفتگي به نسبت روزهاي غيبت به علاوه اخطار كتبي درج در پرونده

عدم پرداخت و مزاياي جنبي و تعطيل هفتگي به نسبت روز هاي غيبت به علاوه توبيخ كتبي با درج در پرونده .

عدم پرداخت و مزاياي جنبي و تعطيل هفتگي به نسبت روز هاي غيبت به علاوه توبيخ كتبي با درج در پرونده .

در اين نوبت و احيانا نوبت هاي بعدي علاوه بر تنبيهات نوبت قبل تصميمات لازم تا حد اخراج كارگر اتخاذ مي گردد.

عدم پرداخت و مزاياي جنبي و تعطيل هفتگي به نسبت روز هاي غيبت به علاوه توبيخ كتبي با درج در پرونده تا حد اخراج .