واحد فني و شهر سازي بعنوان يكي از مهمتـرين واحد هاي شهرداري در حريم و محـدوده شهـر در حـوزه شهـرسـازي و امور سـاختماني فعاليت مي كند. مسئول واحد شهـر سازي ناظر بر كليه ساخت و سازها با رعايت قوانين و مقررات شهر سازي مي باشد. بديهي است واحد مذكور بايد داراي سطح دانش وسيع، تجربه، مديريت قوي، پشتكار، دلسوزي و مهارت در بكار گيري هارمونيك و مـؤثـر كليـه اعضـا و عنـاصر زير ربط به نحو صحيح و موثر باشد.
واحد شهر سازي داراي شاخه ها و زير گروههايي است كه هر يك در حيطه كاري خـود، وظـايـف سـازمـاني محوله خويش را انجام مي دهندكه عبارت است از:
1- تشكيـل پـرونـده: مسئـول تشكيل پرونده با بررسي مدارك ارائه شده از سوي متقاضي و پس از تائيد آن نسبت به تشكيل پرونده اقدام و آن را جهت سير مراحل اداري تحـويـل بخـش هاي ديگر مي دهد. ضمناُ پيگيـري پـرونـده هـا در واحد هاي مختلف شهـرداري و بـايگاني پرونده ها نيز از ديگر وظايف اين واحد مي باشد.
2- مـأمـور بـازديـد: مـأمـوريـن بازديد، وظيفه»‌بازديد فني و كارشناسي، بر آورد متراژ عرصه و اعياني و تعيين موقعيت ملك را بر عهـده دارنـد.در بخـش بازديد و كارشناسي فنـي ،‌در شهـرداري پـرديـس، حسب نياز و تقسيـم بنـدي وظـايـف، در بخش جنوبي و حاشيه شهر يكنفر، در بخش شمال يكنفر بعنـوان مـأمـور بازديد مشغول بخدمت مي باشند.
هـمـچـنـيــن دو نـفـر بـه عنـوان كنتـرل مـضـاعـف نـاظـر بـر اجـراي قـانوني عمليات ساختماني و طبق نقشه هاي مصوب در شهر خدمت مي كنند.
3- امـور سـاخـتـمـان: پـس از تشكيل پـرونـده و بـازديـد كـارشـنـاس فني، پرونده تحويل مسئول امور ساختمان مي گردد و با توجه به طرحهاي مصوب و قوانين و مقررات شهر سازي گواهي هاي ساختمان مانند عدم خلاف، پايانكار، تمديد پروانه، مفاصا حساب و......... در اين واحد انجام مي گيرد. ‌ ‌
4- دبير خانه كميسيون ماده صد: دبير كميسيون ماده صد، وظيفه ارسال و پيگيري پـرونده هاي ساختماني داراي تخلف را در جلسات كميسيون بعنوان نماينده شهرداري داشـتـه و جهت اداي توضيحات براي كليه تخلفات ساختماني، پرونده تشكيل و جهت رسيدگي و صدور راي به كميسيون ماده صد ارسال مي گرداند . ضمناُ اعضاي كميسيون مـاده صـد عـبـارت اسـت از: نماينده وزارت كشور، نماينده وزارت دادگستري و نماينده شوراي اسلامي شهر.
5- واحد صدور پروانه و بررسي نقشه: دو نفر بعنوان كارشناس در اين واحد مشغول بخـدمت مي باشند و وظيفه» بررسي نقشه هـاي معمـاري و سـازه بـر طبـق نقشه هاي مصوب و مقررات شهر سازي را بر عهده دارند و نهايتاُ پس از تائيد نقشه ها، پرونده را جهت صدور پروانه ساختمان تنظيم مي نمايند.
در پايان كليه پرونده ها جهت تنظيم و كنترل نهايي و اخذ نظريه و دستور ،‌تحويل مسئول محترم واحد شهرسازي مي گردد.
سير مراحل اداري پرونده: ‌ ‌
وظايف واحد شهر سازي به شرح ذيل مي باشد: ‌ ‌
1- صدور پروا نه تمديد پروانه ‌ ‌
2- صدور گواهي عدم خلاف و گواهي پايانكار ‌ ‌
3- صـدور مـفاصا حساب جهت نقل و انتقال ‌ ‌
4- رسـيـدگـي و پـيـگـيري استعلامهاي واصله از ادارات و نهادهاي مختلف دولتي و غير دولتي ‌ ‌
5- پـيگيري تخلفات ساختماني بعمل آمده در حريم و محدوده شهر ‌ ‌
بـا تـوجـه بـه هـر تـقـاضـا و در خواست مطروحه، در واحد شهر سازي ،‌مراحل اداري متناسب با آن ،‌متفاوت خواهد بود.
الف: صدور پروانه ساختمان ‌ ‌
1- اخـذ مـدارك مـورد نـيـاز و تـشـكـيل پرونده ‌ ‌
2- بـازديـد و كـار شـناسي فني ،‌تعيين محدوده، ‌موقعيت و كاربري ملك و تهيه و ارائه گزارش ‌ ‌
3-  جا نمايي ملك در طرح تفصيلي شهر و تعيين دقيق كاربري و تراكم و غيره ‌ ‌
4- صـدور دسـتور نقشه جهت طراحي نـقـشــه هـاي مـعـمـاري و سـازه مـطـابـق بـا دستورالعمل و قوانين مربوطه
5- كنتـرل نقشـه معماري و سازه و در نهايت تأئيد آن ‌ ‌
6- ارسال پرونده ساختماني به واحد در آمد جهت اخذ عوارض پروانه ساختماني
7- انتخاب و معرفي مهندس ناظر جهت نـظـارت بـر اجـراي بنا مطابق مفاد پروانه و نقشه هاي مصوب ‌ ‌
8-  صدور پروانه ساختمان ‌ ‌
پس از صدور پروانه ساختماني و اخذ آن تـوسـط مالك،‌ مرحله اجراي بناي مربوطه مطابق با نقشه هاي تائيد شده آغاز مي گردد.
اعلام كتبي شروع عمليات ساختماني، ارائه گزارشات مهندس ناظر در هر مرحله و ارائه فرم ها و مدارك مربوطه از قبيل اجازه بتن ريزي ،آزمايش بتن و تست جوش تا پايان عمليات اجرائي از ديگر وظايف مالك خواهد بود .پس از پايان عمليات ساختماني، گواهي اسـتـحـكــام بـنــا و گــواهـي پـايـان عمليـات ساختماني از مهندس ناظر هر پروژه اخذ مي گردد. نهايتأپرونده جهت صدور گواهي عدم خـلاف يـا گـواهـي پـايـان سـاختمان تنظيم گرديده و در صورتيكه بناي اجرا شده فاقد تخلف و مطابق با نقشه هاي مصوب، اجرا شـده بـاشـد، پـايانكار ملك مورد نظر صادر مي‌گردد.
ب: صـدور گـواهي عدم خلاف و پايان ساختمان ‌ ‌
مراحل 1و2و3 براي پرونده هاي تشكيل شـده جـهـت پـايـانـكـار و پـروانـه سـاختمان مشترك مي باشند.
4-  تـنـظـيم وضـعـيت خلاف ساختمان (بناي مازاد بر پروانه يا جا بجايي بو جود آمده در مرحله اجرا و ........)
5- طرح پرونده در كميسيون ماده صد كه اعضاي آن قبلا ًقيد گرديده است . در اين بـخش با توجه به ضوابط و قوانين موجود نسبت به تخلف ساختماني بعمل آمده، راي صادر مي گردد.
6- پرداحت جريمه و عوارض مربوطه ‌ ‌
7- صدور گواهي عدم خلاف يا پايانكار ساختمان
ج: مفاصا حسابها و استعلامات:
جـهـت سـيـر مـراحل اداري متناسب با استعلاماتي كه از نهادها و ادارات دولتي يا غير دولتي يا دفاتر اسناد رسمي بهشهرداري واصـل مـي گـردند.( اعم از: استعلام دفاتر اسناد رسمي جهت نقل و انتقال، استعلام ادارات بــرق، آب، گـاز و مـخـابـرات جـهـت انــشــعـــابـــات و ................) پـــرونـــده مـخـصـوص جـهـت هـر يـك تهيه و پس از كـارشناسي و اخذ عوارض مربوطه، جوابيه استعلام تهيه و تحويل متقاضي و يا به ادارات ذيرربط ارسال مي گردد.