1- اجرای طرح گلکاری و غرس اشجار پارکها، میادین، معابر عمومی و کاشت گل های فصلی و دائمی

2- تهیه بذر و اشجار مستمر و غیر مستمر مورد نیاز شهرداری بر مبنای برنامه ریزیهای تنظیم شده

3- مطالعه و بررسی گونه های مختلف گیاهی متناسب با اقلیم و موقعیت خاص جغرافیایی شهر جهت استفاده از طرح های توسعه و تجهیز فضای سبز

4- حفظ فضای سبز موجود هنگام ایجاد مستحدثات شهری

5- نظارت بر قطع بی رویه درختان و حفظ استانداردهای تعیین شده مربوط به فضای سبز در سطح شهر و نظارت بر قطع درختان خشک و خطرساز و آفت زده در سطح شهر پس از بررسی در کمیسیون مربوطه و رسیدگی به مشکلات شهروندان در خصوص ایجاد مزاحمت اشجار قدیمی

6- مبارزه با آفات و بیماریهای نباتی و نظارت بر امور سمپاشی دفع آفات و نگهداری اشجار و محصولات کشاورزی مربوطه

7- حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در سطح شهر و ایجاد فضای سبز و محیط های سالم و عاری از آلودگی جهت استفاده شهروندان

8- احداث پارکهای شهری و احداث فضای سبز در رفوژهای خیابانی

9- پیگیری جهت آبیاری اشجار حاشیه انهار

10- مبارزه شیمیایی و مکانیکی بر علیه آفات و بیماریهای گیاهی جهت حفظ و نگهداری اشجار

11- هرس درختان و رفع خطر اشجار قدیمی خشک و در حال سقوط

12- کنترل و نظارت بر تداوم روشنایی پارکها و فضاهای سبز

13- تحویل درخت در هفته درختکاری جهت توسعه فضای سبز و تشویق مردم

14- نظارت بر کلیه امور پیمانکاران فضای سبز

15- نگهداری ، نوسازی و انجام تعمیرات تاسیسات موتور پمپ ها و موتورخانه های متعلق به شهرداری در پارکها ، میادین ؛ ساختمان و ...

16- برنامه ریزی جهت توسعه شبکه آبرسانی و حفر چاه و اصلاح سیستم لوله کشی و استقرار روش های جدید در امور آبیاری و آبرسانی بر اساس طرح مطالعاتی

17- شناسایی منابع آبی پایدار و تعیین آب مورد نیاز گیاهان فضای سبز

18- برنامه ریزی جهت تولید وتکثیر درخت ودرختچه و گلهای فصلی  مورد نیاز