منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه ارتباطی 137

137 logo.png

تبلیغات

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

4425988
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1423
1831
3254
29247
54760
4425988

امروز: دوشنبه، 29 دی 1399

((  شرايط آگهي  مناقصه آسفالت معابر ))

شهرداري درچه در نظر دارد بر اساس بودجه سال 1393 اجراي عملیات زيرسازي ، تهيه ، حمل و پخش  سفالت معابر شهر درچه بصورت لكه گيري به همراه MC مربوطه را با اعتبار مبلغ 000/000/500/1 ريال از طریق آگهی مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط به شرح ذيل واگذار نماید 

-  شرايط مناقصه

1ـ شركت كنندگان بايد داراي صلاحيت فني تائيد شده توسط مراجع ذي صلاح باشند .

2ـ شركت كنندگان بايد رعايت عدم مداخله كارمندان دولت را بنمايند.

3ـ شركت كنندگان بايد جهت اخذ آگهی مناقصه مبلغ 000/200 ريال به حساب 0104511093004اين شهرداري نزد بانكي ملي شعبه درچه واريز و با به همراه داشتن مدارك شركت يا پيمانكاري ورزومه كاري وساير مدارك موضوع بند يك اين مناقصه  تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 11/5/93  به شهرداري مراجعه نمایند .

4ـ پيشنهاد دهندگان بايستي معادل 5 درصد كل اعتبار به مبلغ 000/000/75  ریال را بصورت ضمانتنامه بانكي ( حداقل اعتبار ضمانتنامه 3ماه) و يا وجه نقد به حساب شماره 0215433558004 شهرداري نزد بانك ملي شعبه درچه واريز و يا معادل آن ضمانتنامه بانكي ضميمه  پيشنهاد خود بنمايند.

5ـ پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهاد خود را حداكثر تا ساعت 14 روز يكشنبه  مورخ 12/5/93 در پاکت مهر و موم شده در دو پاكت الف و ب كه پاكت الف شامل مدارك پيمانكار و وجه الضمان و پاكت ب برگ استعلام و برگ پیشنهاد قیمت كه به حروف نوشته و زیرآن مهر و امضاء شده باشد را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند. .

6ـ پيشنهادات رسيده در ساعت 12 روز دو شنبه مورخ 13/5/93  با حضور  اعضاء كمسيون عالی معاملات شهرداري تشكيل ميگردد ، باز و قرائت خواهد شد.

7ـبا عنايت به ماده 7آئين نامه مالي شهرداريها راي كميسيون حداكثر تا يك هفته پس از جلسه كميسيون اعلام خواهد شد.

8ـ كمسيون در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار بوده و پيشنهاداتي كه بعد از مدت مقرر مخدوش و بدون سپرده باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد و كمسيون حداكثر ظرف يك هفته پيشنهادات را بررسي و نتيجه را اعلام خواهد كرد.

9ـ سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهرداري باقي خواهد ماند . چنانچه نفر اول از تاريخ ابلاغ كتبي شهرداري در مدت 7 روز از تنظيم قرارداد خودداري نمايد سپرده او به نفع شهرداري ضبط و قرار داد با نفر دوم منعقد و چنانچه نفر دوم و سوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند ،‌سپرده آنها نيز به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

10ـ برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بايد معادل 10% كل پيمان را بعنوان ضمانتنامه بانكي به شهرداري تسليم نمايد.

11ـ كسورات قانوني نظير ماليات و بيمه ، و امثال آن بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

12ـ كارفرما مي تواند حداكثر 25% كل پيمان را با نظر دفتر فني به مبلغ پيمان اضافه و يا كسر نمايد.

13ـ هزينه كارهاي انجام شده پس از ارائه قبوض باسکول و تنظيم صورت جلسه هاي اندازه گيري و صورت وضعيت توسط پيمانكار و بررسي آن توسط مهندس ناظر و تأييد واحد عمران طبق مقررات از طريق شهرداري پرداخت خواهد شد. %

پیوست ها:
دانلود این فایل (7487.pdf)متن آگهي[ ]132 kB

تصویر تصادفی

h18.jpg

شهردار

pic002

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

تقویم روز

اوقات شرعی

تبلیغات

بازديد از پرتال شهرداري