منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه ارتباطی 137

137 logo.png

تبلیغات

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

4420289
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
3408
2575
14833
23548
54760
4420289

امروز: جمعه، 26 دی 1399

بسمه تعالی

«  آگهي مزايده واگذاري پاركينگ خودروهاي سنگين »

 با عنایت به مصوبه شماره 811/93/ش مورخ 9/9/1393 شورای محترم اسلامی شهر درچه این شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری پاركينگ خودروهاي سنگين شهرداري واقع بلوار الغدير كوي باربريها بصورت اجاره بهاء ماهيانه با شرایط ذیل اقدام نماید.

 شرایط مزایده :

1-     مزايده بصورت حضوري برگزار مي گردد .

2-     قیمت مبنا شرکت در مزایده طبق مصوبه شوراي شهر ماهيانه مبلغ 000/000/3 ريال می باشد.

3-   کلیه پیشنهاد دهندگان برای شرکت در مزایده می بایست 5% بند 1 به مبلغ 000/800/1 ریال بعنوان سپرده به حساب شماره 0215433558004 شهرداری نزد بانک ملی شعبه درچه واریز وهمچنين مبلغ 000/200 ريال به حساب 0104511093004 بانك ملي شعبه درچه واريزو فیشهاي مربوط را ضمیمه پیشنهاد کتبی و در پاکت دربسته به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

4-     به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا و خالی از اعلام مبلغ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-     شرکت در مزایده به منزله قبول کلیه شرایط مزایده خواهد بود.

6-     آخرین مهلت پیشنهاد پایان وقت اداری روز يكشنبه مورخ 21/10/93 می باشد و به پیشنهادات رسیده بعد از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .

7-   پیشنهادات واصله رأس ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 22/10/93 در محل شهرداری با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و برنده تعیین می گردد.

8-   پس از قرائت پیشنهادات و تعیین برنده سپرده نفر اول تا سوم نگهداری و سپرده سایر شرکت کنندگان مسترد می گردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری جهت تنظیم قرارداد اقدام ننماید سپرده وی بدون تشریفات قانونی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد و پس از انقضای مهلت تعیین شده شهرداری در صورت صرفه و صلاح به نفرات دوم و سوم به ترتیب با همان ترتیب نفر اول عمل خواهد نمود.

9-     کمیسیون در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .

10-     کارمندان دولت حق شرکت در آگهی مزایده را ندارند.

11-راي كميسيون براساس ماده7 آئين نامه مالي شهرداريها طي 7روز اعلام مي گردد0

پیوست ها:
دانلود این فایل (17801.pdf)آگهي مناقصه[ ]256 kB

تصویر تصادفی

h17.jpg

شهردار

pic002

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

تقویم روز

اوقات شرعی

تبلیغات

بازديد از پرتال شهرداري