منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه ارتباطی 137

137 logo.png

تبلیغات

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

4420817
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
209
3727
15361
24076
54760
4420817

امروز: شنبه، 27 دی 1399

(( شرايط  آگهي اجاره پارك ترافيكي  تجديد مزايده))

      براساسمصوبه شماره 72/95/ش مورخ 12/2/95 شوراي اسلامي شهر درچه شهرداري در نظر دارد نسبت به واگذاري پارك آموزش ترافيكي بصورت اجاره با شرايط و وضع موجود از طريق مزايده ،با شرايط زير اقدام نمايد:

1-      شركت كنندگان  مبلغ 000/000/2 ريال مقطوع بعنوان سپرده به حساب شماره 0215433558004 شهرداري نزد بانك ملي شعبه درچه واريز و يا ضمانت نامه بانكي شركت در مزايده عمومي معادل مبلغ فوق همراه با مدارك كه شامل ( برگ آگهي تجديد مزايده مهر و امضاء شده و فيش واريزي مبلغ 000/000/2 ريال وجه الضمان و يا ضمانت نامه بانكي و برگ مشخصات شركت كننده به صورت خوانا ، كامل ومهر و امضاء شده)در پاكت قرار داده و به دبيرخانه حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند

2-    كليه شركت كننده گان براي شركت در مزايده مي بايست مبلغ 000/200 ريال بابت خريد اسناد مزايده به حساب شماره 0104511093004 شهرداري نزد بانك ملي شعبه درچه واريز وضميمه مدارك خود نمايند

3-     شركت كننده گان مي توانند قيمت درصد مورد نظر خود را در فرم پيشنهاد  قيمت اعلام نمايند .

4-      به مدارك ناقص ، مخدوش و ناخوانا و خالي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5-      شركت در مزايده به منزله قبول كليه شرايط مزايده خواهد بود.

6-      جهت دريافت اسناد مزايده تا پايان ساعت اداري روز شنبه 5/4/95 به امورمالي شهرداري مراجعه نمايند

7-     زمان تحويل مدارك و قيمت پيشنهادي تا ساعت 14 روز يكشنبه 6/4/95 به دبيرخانه محرمانه شهرداري درچه تحويل نمائيد .

8-     جلسه رأس ساعت 12 روز چهار شنبه مورخ 9/4/95 در محل شهرداري با حضور اعضاي كميسيون عالي معاملات شهرداري تشكيل و برنده تعيين مي گردد 

9-     پس از اعلام پيشنهادات و تعيين برنده سپرده نفر اول تا سوم نگهداري و سپرده ساير شركت كنندگان مسترد مي گردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابلاغ كتبي شهرداري جهت تنظيم قرارداد فروش اقدام ننمايد سپرده وي بدون تشريفات قانوني به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و پس از انقضاي مهلت تعيين شده شهرداري در صورت صرفه و صلاح با نفرات دوم و سوم به ترتيب با توجه به مبلغ پيشنهادي قرارداد منعقد خواهد كرد و در صورت انصراف نفرات دوم و سوم نيز به همان ترتيب نفر اول عمل خواهد شد.

10-     كميسيون در مورد قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

11-     راي كميسيون براساس ماده 7 آئين نامه مالي شهرداريها طي 7 روز اعلام مي گردد.

پیوست ها:
دانلود این فایل (5719.pdf)تصویر آگهی [ ]352 kB

تصویر تصادفی

h24.jpg

شهردار

pic002

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

تقویم روز

اوقات شرعی

تبلیغات

بازديد از پرتال شهرداري