منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه ارتباطی 137

137 logo.png

تبلیغات

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

4420809
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
201
3727
15353
24068
54760
4420809

امروز: شنبه، 27 دی 1399

( شرايط  آگهي مزايده فروش غرفه ميدان ميوه و تره بار ))

      براساسمصوبه شماره 150/95/ش مورخ 5/3/95 شوراي اسلامي شهر درچه شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش يك باب غرفه با شرايط و وضع موجود واقع در درچه ،با شرايط زير اقدام نمايد:

1-       قيمت اوليه غرفه براساس كارشناسي روز 000/000/000/10 ريال مي باشد.

2-      آدرس :‌ درچه خيابان امام خميني (ره ) ميدان ميوه و تره بار شهر مي باشد

3-      متراژ غرفه بصورت 128 متر مربع عرصه و 212 مترمربع اعياني شامل يك نيم طبقه داخلي تحتاني و پله و نيم طبقه فوقاني و سرويس داخلي آن مي باشد طبق كروكي پيوست مي باشد

4-      شركت كنندگان  مبلغ 000/000/500 ريال مقطوع بعنوان سپرده به حساب شماره 0215433558004 شهرداري نزد بانك ملي شعبه درچه واريز و يا ضمانت نامه بانكي شركت در مزايده عمومي معادل مبلغ فوق همراه با مدارك كه شامل ( برگ آگهي مزايده مهر و امضاء شده و فيش واريزي مبلغ 000/000/500 ريال وجه الضمان و يا ضمانت نامه بانكي و برگ مشخصات شركت كننده به صورت خوانا ، كامل ومهر و امضاء شده)در پاكت قرار داده و به دبيرخانه حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند

5-    كليه شركت كننده گان براي شركت در مزايده مي بايست مبلغ 000/200 ريال بابت خريد اسناد مزايده به حساب شماره 0104511093004 شهرداري نزد بانك ملي شعبه درچه واريز وضميمه مدارك خود نمايند

6-      مزايده بصورت حضوري مي باشد .

7-    شركت كننده گان مي توانند قيمت پايه موردنظر خود ( كه بايد بيشتر از نرخ كارشناسي باشد) را در فرم پيشنهاد  قيمت اوليه اعلام نموده ودر ادامه حضور آنها در جلسه و اعلام نرخ قطعي الزامي است

8-       به مدارك ناقص ، مخدوش و ناخوانا و خالي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9-       شركت در مزايده به منزله قبول كليه شرايط مزايده خواهد بود.

10-    جهت دريافت اسناد مزايده تا پايان ساعت اداري روز سه شنبه 29/4/95 به امور مالي شهرداري مراجعه نمايند .

11-    زمان تحويل مدارك و قيمت پيشنهادي تا ساعت 13 روز پنج شنبه 31/4/95 به دبيرخانه محرمانه شهرداري درچه تحويل نمائيد .

12-   جلسه رأس ساعت 15 روز شنبه مورخ 2/5/95 در محل شهرداري باحضور اعضاي كميسيون عالي معاملات شهرداري تشكيل و برنده تعيين ميگردد

13-   پس از اعلام پيشنهادات و تعيين برنده سپرده نفر اول تا سوم نگهداري و سپرده ساير شركت كنندگان مسترد مي گردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابلاغ كتبي شهرداري جهت تنظيم قرارداد فروش اقدام ننمايد سپرده وي بدون تشريفات قانوني به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و پس از انقضاي مهلت تعيين شده شهرداري در صورت صرفه و صلاح با نفرات دوم و سوم به ترتيب با توجه به مبلغ پيشنهادي قرارداد منعقد خواهد كرد و در صورت انصراف نفرات دوم و سوم نيز به همان ترتيب نفر اول عمل خواهد شد.

14-    كميسيون در مورد قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

 كليه هزينه هاي ارزيابي ـ كارشناسي ـ ماليات ـ بيمه و انتقال مدارك مالكيت به عهده برنده مزايده خواهد بود.

پیوست ها:
دانلود این فایل (6579.pdf)تصویر آگهی[ ]366 kB

تصویر تصادفی

h20.jpg

شهردار

pic002

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

تقویم روز

اوقات شرعی

تبلیغات

بازديد از پرتال شهرداري