منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه ارتباطی 137

137 logo.png

تبلیغات

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

4420134
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
3253
2575
14678
23393
54760
4420134

امروز: جمعه، 26 دی 1399

(( آگهي مزايده فروش زمين ١٥٦ متري ))

     با عنايت به مصوبه شماره 494/93/ش مورخ 23/5/93 شوراي اسلامي شهر درچه اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش يك قطعه زمين به مساحت حدود 156 متر مربع با شرايط و وضع موجود زمين بدون پروانه ساخت و تفكيك واقع در درچه ، خيابان سجاد با شرايط زير و بصورت حضوري اقدام نمايد:

شرايط مزايده :‌

1-   كليه شركت كننده گان براي شركت در مزايده مي بايست مبلغ 000/200 ريال بابت خريد اسناد مزايده به حساب شماره 0104511093004 شهرداري نزد بانك ملي شعبه درچه واريز وضميمه مدارك خود نمايند وهمچنين مبلغ 000/000/40 ريال مقطوع بعنوان سپرده به حساب شماره 0215433558004 شهرداري نزد بانك ملي شعبه درچه واريز و يا ضمانت نامه بانكي شركت در مزايده عمومي معادل مبلغ فوق همراه با مدارك كه شامل ( برگ آگهي مزايده مهر و امضاء شده و فيش واريزي مبلغ 000/200 ريال و فيش وجه الضمان و يا ضمانت نامه بانكي و برگ مشخصات به صورت خوانا ، كامل ومهر و امضاء شده)در پاكت قرار داده و به دبيرخانه حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند

2-     مزايده بصورت حضوري مي باشد ./.

3-      به مدارك ناقص ، مشروط ،  مخدوش و ناخوانا و خالي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4-      شركت در مزايده به منزله قبول كليه شرايط مزايده خواهد بود.

5-      آخرين مهلت اخذ مدارك پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 16/6/93 مي باشد و به مدارك رسيده بعد از زمان تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6-    جلسه بصورت حضوري و رأس ساعت 30/13 روز دوشنبه مورخ 17/6/93 در محل شهرداري با حضور اعضاي كميسيون عالي معاملات شهرداري تشكيل و برنده تعيين مي گردد 

7-      پس از اعلام پيشنهادات و تعيين برنده سپرده نفر اول تا سوم نگهداري و سپرده ساير شركت كنندگان مسترد مي گردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابلاغ كتبي شهرداري جهت تنظيم قرارداد فروش اقدام ننمايد سپرده وي بدون تشريفات قانوني به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و پس از انقضاي مهلت تعيين شده شهرداري در صورت صرفه و صلاح با نفرات دوم و سوم به ترتيب با توجه به مبلغ پيشنهادي قرارداد منعقد خواهد كرد و در صورت انصراف نفرات دوم و سوم نيز به همان ترتيب نفر اول عمل خواهد شد.

8-      كميسيون در مورد قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

9-      كليه هزينه هاي ارزيابي ـ كارشناسي ـ ماليات ـ بيمه و انتقال مدارك مالكيت به عهده برنده مزايده خواهد بود.

 راي كميسيون براساس ماده 7 آئين نامه مالي شهرداريها طي 7 روز اعلام مي گردد.

پیوست ها:
دانلود این فایل (10224.pdf)تصوير آگهي[ ]128 kB

تصویر تصادفی

h18.jpg

شهردار

pic002

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

تقویم روز

اوقات شرعی

تبلیغات

بازديد از پرتال شهرداري