منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه ارتباطی 137

137 logo.png

تبلیغات

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

4420332
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
3451
2575
14876
23591
54760
4420332

امروز: جمعه، 26 دی 1399

(( شرايط آگهي   تاكسي بي سيم شهري تجديد مزايده))

شهرداري درچه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 896 مورخ 17/10/93 شوراي اسلامي شهر و مجوزهاي قانوني اخذ شده ، بهره برداري از امتياز تاكسي بي سيم شهر درچه را به مدت دو سال با قيمت پايه ماهيانه 000/000/5 ريال به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد لذا كليه متقاضيان مي توانند با رعايت شرايط ذيل ضمن مراجعه به واحد امور مالي شهرداري و دريافت فرم شركت در مزايده پيشنهادات خود را ارائه نمايند .

شرايط مزايده :‌

1-      شركت كنندگان بايد رعايت قانون منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند .

2-    كليه شركت كننده گان براي شركت در مزايده مي بايست مبلغ 000/200 ريال بابت خريد اسناد مزايده به حساب شماره 0104511093004 شهرداري نزد بانك ملي شعبه درچه واريز وضميمه مدارك خود نمايند وهمچنين مبلغ 000/000/6 ريال مقطوع بعنوان سپرده به حساب شماره 0215433558004 شهرداري نزد بانك ملي شعبه درچه واريز و يا ضمانت نامه بانكي شركت در مزايده عمومي معادل مبلغ فوق همراه با مدارك كه شامل ( برگ آگهي مزايده مهر و امضاء شده و فيش واريزي مبلغ 000/200 ريال و فيش وجه الضمان ويا ضمانت نامه بانكي و برگ مشخصات به صورت خوانا ، كامل و مهر و امضاء شده در پاكت قرار داده و به دبيرخانه حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند

3-       مزايده بصورت حضوري مي باشد.

4-        به مدارك ناقص ، مخدوش و ناخوانا و خالي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5-        شركت در مزايده به منزله قبول كليه شرايط مزايده خواهد بود.

6-        برنده مزايده به عنوان بهره بردار حقوقي موظف است نسبت به ثبت شركت در قالب موافقت نامه اصولي صادره از سازمان در فاصله زماني حداكثر 2 ماه اقدام نمايد .

7-       برنده مزايده ملزم به معرفي خود و رانندگان تحت پوشش به سازمان حمل و نقل شهرداري و تشكيل پرونده در آنجا مي باشد .

8-        تاييد گواهي عدم سوء پيشنه واخذ عدم اعتياد و سجل كيفري (انگشت نگاري ) كه بعد از برنده شدن در مزايده انجام مي گردد .

9-       عقد قرارداد با برنده پس از ارائه تاييديه و استعلام از اماكن (پليس امنيت ) مقدور مي باشد .

شرايط فردي مدير شركت :‌

1-       متقاضي متاهل و حداقل سن متقاضي 25 سال تمام باشد .

2-       متقاضي شغل ديگري نداشته باشد (پروانه كسب ديگري به نام فرد متقاضي نباشد )

3-       داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم و حداقل مدرك تحصيلي ديپلم

4-       عدم ممنوعيت خدمت دولتي و خصوصي

مدارك لازم جهت اشخاص حقيقي و يا حقوقي

1-       اخذ تاييديه هاي صلاحيت از اداره اماكن عمومي

2-       ثبت شركت بر اساس مقررات سازمان ثبت اسناد 

3-       تكميل فرم نمايندگي و عقد قرارداد در قالب قانون مدني و مقررات سازمان

4-         آخرين مهلت اخذ مدارك پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 30/3/94 مي باشد و به مدارك رسيده بعد از زمان تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5-        جلسه بصورت حضوري و رأس ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 01/04/94 در محل شهرداري با حضور اعضاي كميسيون عالي معاملات شهرداري تشكيل و برنده تعيين مي گردد 

6-        پس از اعلام پيشنهادات و تعيين برنده سپرده نفر اول تا سوم نگهداري و سپرده ساير شركت كنندگان مسترد مي گردد و چنانچه نفر اول ظرف مدت 7 روز از تاريخ ابلاغ كتبي شهرداري جهت تنظيم قرارداد اقدام ننمايد سپرده وي بدون تشريفات قانوني به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و پس از انقضاي مهلت تعيين شده شهرداري در صورت صرفه و صلاح با نفرات دوم و سوم به ترتيب با توجه به مبلغ پيشنهادي قرارداد منعقد خواهد كرد و در صورت انصراف نفرات دوم و سوم نيز به همان ترتيب نفر اول عمل خواهد شد.

7-        كميسيون در مورد قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

8-        كليه هزينه هاي ارزيابي ـ كارشناسي ـ ماليات ـ بيمه و انتقال مدارك مالكيت به عهده برنده مزايده خواهد بود.

9-        راي كميسيون براساس ماده 7 آئين نامه مالي شهرداريها طي 7 روز اعلام مي گردد.

10-   برنده مزايده فقط مي تواند از ماشين آلاتي استفاده كند كه طي مراحل قانوني مجوز لازم از سازمان حمل و نقل جمعي شهرستان اخذ نمايد .

يك فركانس بي سيم جهت استفاده در شركت تا پايان قرارداد در اختيار برنده مزايده قرار خواهد گرفت .

پیوست ها:
دانلود این فایل (5059.pdf)متن آگهي[ ]293 kB

تصویر تصادفی

h8.jpg

شهردار

pic002

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

تقویم روز

اوقات شرعی

تبلیغات

بازديد از پرتال شهرداري