منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه ارتباطی 137

137 logo.png

تبلیغات

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

4420897
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
289
3727
15441
24156
54760
4420897

امروز: شنبه، 27 دی 1399

تجديد مناقصه ادامه پروژه ديوار چيني  باغ بانوان
بسمه تعالي
*شرايط شركت درتجديد  مناقصه عمومي *
شهرداري درچه در نظر دارد با توجه به مجوز شماره 982/93/ش مورخ 28/11/1393 شوراي اسلامي شهر جهت  ادامه  پروژ احداث ديوار باغ بانوان شهر درچه را طبق مشخصات و دستور كار دستگاه نظارت با اعتبار  000/000/500/1 ريال و  بر اساس  فهرست بهاي ابنيه سال 1393  اجرا نمايد، لذا درخواست ميشود ضريب  پيشنهادي خود را طبق شرايط و مشخصات داده شده در فرم شماره 5 پيوست و در دو پاكت(الف ) و پاكت (ب ) لاك و مهر شده تا ساعت 14 روز يكشنبه 23/03/1394 به دبيرخانه محرمانه شهرداري درچه تحويل نمائيد.
1-    پاكت (الف ) محتوي يك برگ ضمانت نامه بانكي معادل 5% ( پنج درصد(  اعتبار فوق يا فيش بانكي به مبلغ 000/000/75 ريال ( هفتاد و پنج ميليون ريال ( به شماره حساب 0215433558004 شهرداري درچه نزد بانك ملي شعبه درچه واريز وضميمه مدارك خود نمايد .
2-     ادامه پاكت (الف ) اساسنامه شركت بلاخص معتبر بودن مدت زمان حكم مدير عامل و هيئت مديره آخرين تغييرات (روزنامه رسمي) پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن محتوي سوابق كاري شركت يا پيمانكاري در موضع پروژه مربوطه و شناسه ملي و گواهي ثبت ارزش افزوده و ثبت در سامانه پيمانكاران  استانداري و .... ميباشد
3-     پاكت (ب ) محتوي ضريب پيشنهادي ميباشد0
4-    مدت اجراء3 ماه/ معادل 90 روز شمسي ميباشد 0
5-     پيمانكار حق واگذاري كار به شخص ثالث را ندارد 0
6-    كليه قيمت ها با مصالح مصرفي مي باشد و آناليز آيتمها ضميمه فرم شماره 5 شود .
7-      شهرداري هيچگونه تعهدي نسبت به تامين مصالح  و مابه تفاوت قيمت مصالح  و تعديل بها  ندارد0
8-    نظارت كار توسط حوزه دفتر عمران شهرداري و نظارت عاليه دفتر فني استانداري و بررسي صورت وضعيت ها توسط سازمان خدمات طراحي شهرداريهاي استان تعيين ميشود0
9-    با توجه به ماده 11 آيين نامه مالي شهرداريها در هنگام تنظيم و عقد پيمان معادل 10% كل مبلغ مورد پيمان با شهرداري درچه  به منظور تضمين حسن انجام كار از پيمانكار تضمين نامه بانكي يا اسناد خزانه بعنوان سپرده اخذ مي گردد.
10-    براساس بند سه ماده 5 و ماده 8 آيين نامه مالي شهرداري سپرده نفرات دوم و سوم تا زمان  انعقادپيمان  نگهداري و در صورت امتناع نفر اول از عقد پيمان سپرده ضبط و اجراي كار به نفرات دوم و سوم ارجاع خواهد شد در صورت عدم  انعقاد پيمان توسط نفرات دوم و سوم سپرده آنها نيز به ترتيب ضبط خواهد شد 0
11-      دوره تضمين پيمان از تاريخ تحويل موقت يك سال ميباشد0
12-      شركت كنندگان مي بايست بر اساس شرايط اعلام شده پيشنهاد قيمت دهنده و پيشنهادات مشروط ترتيب اثر نخواهد شد 0
13-      كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار خواهد بود 0
14-     شركت كنندگان مي بايستي داراي تجربه و توان فني و مالي لازم جهت ارائه خدمات در انجام كار باشند سوابق و مدارك كارهاي انجام شده پيوست نمايند 0
15-    شركت كنندگاه ضمن مطلع بودن به كليه مقررات شركت در معاملات دولتي و شهرداريها بايد منع قانوني نداشته باشند
16-      كارفرما در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات واصله مختار است0
17-     رعايت كليه مشخصات فني و عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي الزاميست0
18-     امضاء هاي مجاز و تشخيص صلاحيت اشخاص براي امضاء پيمان ها الزامي ميباشد 0
19-     رعايت الزام مقرر در ماده 10  آيين نامه مالي شهرداريها مبني بر كسر يا اضافه موضوع پيمانها تنها تا 25%  مبلغ پيمان امكان پذير ميباشد
20-      هزينه خريد اسناد مناقصه مبلغ 000/200 ريال واريز به شماره حساب 0104511093004  بعهد ه پيمانكار ميباشد
21-     پيمانكار موظف است با توجه به در نظر گرفتن حداكثر سقف ريالي مشخص شده از سوي سازمان مديرت و برنامه ريزي اقدام نمايد درغير اينصورت تبعات آن به عهده پيمانكار ميباشد./.
22-    پيمانكار موظف است كار موضوع پيمان را در زمان مورد نظر به پايان برساند در غير اين صورت كليه خسارتهاي ناشي از فوت زمان در پروژه از پيمانكار كسر و ضبط مي گردد./.

پیوست ها:
دانلود این فایل (5199.pdf)متن آگهي[ ]373 kB

تصویر تصادفی

h2.jpg

شهردار

pic002

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

تقویم روز

اوقات شرعی

تبلیغات

بازديد از پرتال شهرداري