درچه به قدمت تاریخ
آثار تاریخی متعدد، از جمله برج‌های کبوتر خانه
شهرداری درچه
مدیریت شهری مطلوب و ایجاد زیرساخت های شهری
طبیعت زیبا
طبیعت زیبای درچه، چشم هر بیننده ای را نوازش می دهد
کشاورزی نمونه شهرستان
یکی از قطب های کشاورزی شهرستان اصفهان
فهرست