اسامی شوراهای اسلامی شهر درچه از ابتدا تاکنون

اعضای شورای اسلامی شهر درچه

(دوره اول)

 • آقای مهدی ابراهیمی

  رئیس شورا شهر درچه دوره اول

 • آقای رجبعلی ابراهیمی

  عضو شورا شهر درچه دوره اول

 • آقای حاج بهرام حفیظی

  عضو شورا شهر درچه دوره اول

 • آقای اکبر پناهی

  عضو شورا شهر درچه دوره اول

 • آقای دکتر حسین سلیمانی

  عضو شورا شهر درچه دوره اول

اعضای شورای اسلامی شهر درچه

(دوره دوم)

 • آقای حاج محمد باقر کریمی

  رئیس شورا شهر درچه دوره دوم

 • آقای رجبعلی ابراهیمی

  عضو شورا شهر درچه دوره دوم

 • آقای محمد براتی

  عضو شورا شهر درچه دوره دوم

 • آقای حاج بهرام حفیظی

  عضو شورا شهر درچه دوره دوم

 • خانم کبری محمدی

  نائب شورا شهر درچه دوره دوم

اعضای شورای اسلامی شهر درچه

(دوره سوم)

 • آقای محمد جزینی

  رئیس شورا شهر درچه دوره سوم

 • آقای علی عادلی

  نائب شورا شهر درچه دوره سوم

 • آقای محمد پناهی

  عضو شورا شهر درچه دوره سوم

 • آقای عبدالرحیم براتی

  عضو شورا شهر درچه دوره سوم

 • خانم کبری محمدی

  عضو شورا شهر درچه دوره سوم

اعضای شورای اسلامی شهر درچه

(دوره چهارم)

 • آقای اکبر جزینی

  رئیس شورای اسلامی شهر درچه

 • آقای اسماعیل انصاری

  نائب رئیس شورای اسلامی شهر درچه

 • خانم زهره سلیمانی

  خزانه دار شورای اسلامی شهر درچه

 • خانم زینب سلیمانی

  منشی شورای اسلامی شهر درچه

 • آقای علیرضا توکلی

  عضوء شورای اسلامی شهر درچه

 • آقای ابراهیم صالح

  عضوء شورای اسلامی شهر درچه

 • آقای نوروز علی مهرابی

  عضوء شورای اسلامی شهر درچه

اعضای شورای اسلامی شهر درچه

(دوره پنجم)

 • آقای اکبر جزینی

  رئیس شورای اسلامی شهر درچه

 • خانم کبری محمدی

  خزانه دار شورای اسلامی شهر درچه

 • آقای مهدی ابراهیمی

  عضو شورای اسلامی شهر درچه

 • آقای دکتر بهرام امینی

  نائب رئیس شورای اسلامی شهر درچه

 • آقای رسول ابراهیمی

  منشی شورای اسلامی شهر درچه

اعضای شورای اسلامی شهر درچه

(دوره ششم)

 • محمود براتی

  آقای محمود براتی

  رئیس شورای اسلامی شهر درچه

 • آقای حسین جزینی

  نائب رئیس شورای اسلامی شهر درچه

 • آقای قدرت اله براتی

  خزانه دار شورای اسلامی شهر درچه

 • خانم مریم سلیمانی

  منشی شورای اسلامی شهر درچه

 • آقای علیرضا توکلی

  عضوء شورای اسلامی شهر درچه

فهرست