مشخصات شهرداران شهرداری درچه از ابتدا تاسیس تا کنون

نام شهردار : مرحوم نصراله نیکو                               مدت خدمت : 5 سال                                           

از سال : 1345                                                   تا سال : 1350

مدرک تحصیلی : لیسانس

خدمات برجسته دوران خدمت :

نام شهردار : مرحوم جلال نوریان                              مدت خدمت : 5 سال

از سال : 1351                                                   تا سال : 1356

مدرک تحصیلی :                                              

خدمات برجسته دوران خدمت :

استعفا از سمت خود با توجه به تشکیل انجمن شهر درچه

فعالیت ها : رئیس کمیته اجرائی تغذیه عمومی دانش آموزان شهر درچه از طرف کمیته تدارکات تغذیه اصفهان

نام شهردار : مرحوم سید رضا مرتضوی                      مدت خدمت : 1 سال و 8 ماه

از سال : 1357                                                   تا سال : 25-8-1358

مدرک تحصیلی : لیسانس                        

خدمات برجسته دوران خدمت :

نام شهردار : اصغر کاجی                                مدت خدمت : 7 ماه

از سال : 26-8-1358                                         تا سال : 2-3-1359

مدرک تحصیلی : –                                             

خدمات برجسته دوران خدمت :

استعفا به علت گرفتاری های شخصی

نام شهردار : مهندسابراهیم پناهی درچه                    مدت خدمت : 1 سال و 5 ماه

از سال : 24-3-1359                                       تا سال : 1-8-1360

مدرک تحصیلی : لیسانس مکانیک                                    

خدمات برجسته دوران خدمت : آزادسازی و احداث خیابان دکتر بهشتی

سوابق شغلی قبل از تصدی پست شهردار : کار در ستاد جهاد سازندگی مرکز در کمیته فنی با عنوان سرپرستی واحد صنایع کوچک روستایی

نام شهردار : مرتضی بهادران                        مدت خدمت : 2 سال

از سال : 4-11-1360                                        تا سال : 31-2-1362

مدرک تحصیلی : لیسانس                                                

خدمات برجسته دوران خدمت :

نام شهردار : محمدباقر عابدی                        مدت خدمت : 1 سال و 3 ماه

از سال : 15-5-1362                                          تا سال : 19-8-1363

مدرک تحصیلی : دیپلم ادبیات                                   

خدمات برجسته دوران خدمت :

1- خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در زمان جنگ تحمیلی

2- آزادسازی و احداث پارک ساحلی ( اولین پارک شهر درچه )

3  آزادسازی زمین های کشاورزی و اجرای طرح کمربندی شهر درچه ( خیابان آیت اله درچه ای )

مشاغل قبل از تصدی پست : عضوء شوراهای محلی شهر درچه  مسئول دفتر تابل شرکت ذوب آهن اصفهان

طریقه انتخاب به سمت شهردار : انتخابی به وسیله انجمن شهر

مشاغل و خدمات بعد از ترک پست شهردار : یک دوره دیگر به عنوان شهردار

فهرست