اعضای شورای اسلامی درچه

محمود براتی - رئیس شورای اسلامی شهر درچه دوره ششم

محمود براتی

نام و نام خانوادگی : محمود براتی

متولد : …………….
مدرک تحصیلی : ……………………

سوابق کاری :…………………

حسین جزینی - نائب رییس شورای اسلامی شهر درچه

نام و نام خانوادگی : حسین جزینی – فرزند عبدالصمد

متولد : ….
مدرک تحصیلی : لیسانس روابط عمومی

سوابق کاری :
…………………

حسین جزینی

قدرت اله براتی – خزانه دار شورای اسلامی شهر درچه

نام و نام خانوادگی : قدرت اله براتی

متولد :
مدرک تحصیلی :

سوابق کاری : …

مریم سلیمانی – منشی شورای اسلامی شهر درچه

نام و نام خانوادگی : مریم سلیمانی

متولد : ….
مدرک تحصیلی : …..

نحوه تماس مردم :

آدرس پست الکترونیکی : ….

علیرضا توکلی - عضو شورای اسلامی شهر درچه

نام و نام خانوادگی : علیرضا توکلی

متولد : …
مدرک تحصیلی : ………….

سوابق کاری :
……………………

فهرست