اموربازرسی ، رسیدگی به شکایات و پیگیری امور حوزه شهردار

1- رسیدگی و بازدید از فعالیت های حوزه های مختلف شهرداری و کنترل عملکردها و نارساییها

2- رسیدگی و پیگیری شکایات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی

3- رسیدگی و تحقیق درباره پرونده تخلفاتی که ضمن اجرای فعالیتهای فنی ، شهری ، اداری ، مالی و نظایر آن از طرف کارکنان شهرداری و یا اشخاص دیگر صورت می گیرد و تعیین و تشخیص نوع تخلف و حدود مسئولیت آن و تهیه گزارش ضمن اظهارنظر صریح برای اتخاذ تصمیم از طرف مقامات ذیصلاح

4- نظارت بر رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره

5- شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف شهرداری و هر نوع جلسه یا کمیسیونی که بنا به تشخیص شهردار، حوزه نماینده بازرسی در آن ضروری باشد.

6- تدوین و اجرای فرآیندهایی در جهت ارزیابی عملکرد کارکنان حوزه شهرداری

7- ثبت طرح ها و مصوبات شورای شهر مرتبط با امور شهرداری و پیگیری نتیجه آنها

8- راهنمایی مراجعین و در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگانی که تقاضای آنان بدون ملاقات ذیربط امکان پذیر است.

9- تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و موردی از واحدهای مختلف شهرداری برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد اقدام کنندگان با دستورالعمل ها و ضوابط

10- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرایی شهرداری

11- انجام سایر امور محوله از سوی شهردار درچارچوب وظایف

فهرست