دفتر شهردار

 • پیگیری ابلاغ کلیه بخشنامه ها ، دستورالعملها و آئین نامه ها
 • تنظیم برنامه های شهردار در مورد بازدید از طرحهای عمرانی شهری
 • تنظیم جلسات منظم شهردار با اعضاء شورای اسلامی شهر ، و در ضورت نیاز با مسئولین ادارات شهرستان و استان
 • بررسی گزارشهای واصله و ارائه خلاصه به شهردار
 • ارائه گزارشات مسئولین واحدها به شهردار
 • پیگیری مصوبات شورای مشاورین و معاونین تا حصول نتیجه
 • ابلاغ دستورات شهردار به اشخاص و واحدهای تابعه
 • یادآوری تاریخ کنفرانسها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده ها
 • پیگیری نامه های ارجاعی به همکاران و واحدهای ذیربط و ارائه گزارش آن به شهردار
 • تهیه و تنظیم گزارش عملکرد دفتر به صورت ماهیانه و سالانه
 • انجام دیگر وظایف محوله از سوی شهردار
فهرست