منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه ارتباطی 137

137 logo.png

تبلیغات

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

4633174
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1082
3985
21299
23717
74680
4633174

امروز: جمعه، 17 ارديبهشت 1400

 آئين نامه انضباط كار در شهرداري درچه

هدف

به منظور ايجاد محيطي سالم در جهت بالا بردن سطح كار و بهبود شرايط كار كاركنان و كارگران (مشمول قانون كار) و همچنين بالا بردن سطح كارآئي و بهره وري و برحذر داشتن آنان از بي نظمي ،كم كاري و بطالت در محيط كار، آئين نامه زير باتوجه به تبصره 2 ماده 27 قانون كار و مقررات تعيين موارد قصور و نقص دستور العملها و آئين نامه هاي انضباط كار مصوب 8/2/70 وزير محترم كار و امور اجتماعي و ساير مقررات مرتبط و ملاحظه شرايط و اوضاع و احوال خاص در سه فصل به شرح زير تصويب مي شود .

فصل اول : مقررات انضباطي

فصل دوم : مقررات اجرائي

فصل سوم : مقررات مختلف

فصل اول : مقررات انضباطي

ماده 1 : منظور از تخلفات در آئين نامه عبارتست از :

1-    قصور كارگر و عبارتست از كوتاهي و سهل انگاري غير عمدي در اجراي وظايف اداري و كارگري .

2-    تقصير و عبارتست از نقص عمدي قوانين و مقررات اداري و كارگري .

ماده 2 : تخلفات گروه يك تخلفاتي است كه قصور و سهل انگاري تلقي گرديده و شامل موارد زير است :

1-    تسامح و سهل انگاري در حفظ اموال و اسناد واحد مربوطه .

2-    دادن گواهي يا گزارش خلاف واقع به مسئول واحد و مافوق .

3-    تمرد از اجراي دستورات مقامات مافوق .

4-    استعمال دخانيات در محل هاي ممنوع .

5-    خوابيدن در محل كار در ساعات اداري .

6-    سوء استفاده از اختيارات شغلي و تحميل هر نوع كار غير مرتبط به كارگر تحت سرپرستي .

7-    عدم استفاده از وسائل حفاظتي در محيط كار .

8-    اهمال و قصور كه موجب بروز حادثه و از بين رفتن و آسيب ديدن ماشين آلات و يا خرابي توليد يا خدمات گردد .

9-    اهمال و قصور كارگر كه موجب بروز حادثه ناشي از كار و منجر به جرح گردد .

10-غيبت غير موجه و ترك محل كار بدون اجازه سرپرست .

11-عدم رعايت مفاد بخشنامه ، مقررات داخلي و دستور العمل هاي واحد .

12-تاخير ورود و تقدم در خروج .

13-كم كاري ، عدول از وظائف محموله برابر قانون كار .

ماده 3 : مجازات تخلفات گروه يك عبارتند از :

         نوبت اول : اخطار كتبي بدون درج در پرونده

        نوبت دوم : اخطار كتبي يا توبيخ كتبي و درج در پرونده

        نوبت سوم : توبيخ كتبي تا اخراج

       نوبت چهارم : اخراج

ماده 4 : تخلفات گروه دوم شامل موارد زير است :

1-    افشاء اخبار ، اطلاعات و آمار محرمانه واحد مربوطه اعم از اقتصادي يا فني يا مالي به اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا نشر آن به هر ترتيب ( به استثناء افشاي عمليات غير قانوني )

2-    تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند و يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را دارند .

3-    تشويق و ترغيب كارگران به كم كاري و يا ترك كار .

4-    از كار انداختن سيستم حفاظتي و يا عدم استفاده از وسائل حفاظتي در نگهداري ماشين آلات و دستگاهها .

5-    ارائه مدارك تقلبي جهت استخدام و يا در جريان اشتغال به قصد سوء استفاده .

6-    اعتياد به مواد مخدر .

7-    كار شكني ، شايعه پراكني و شركت در تحصن ها ، تظاهرات و اعتصابات غير قانوني .

8-    اعمال فشارهاي گروهي و فردي براي تحصيل مقاصد و يا به دست آوردن امتيازات غير قانوني .

ماده 5 : در مورد تخلفات گروه دو، كارفرما ( مديريت واحد ) مي تواند موضوع را جهت رسيدگي به مراجع قضائي احاله نمايد و تا هنگامي كه راًي مراجع ذيصلاح صادر نگرديده است قرارداد كارگر معلق خواهد گرديد و در صورت صدور راًي محكوميت ، كارگر اخراج خواهد شد . در صورتي كه مراجع مذكور راًي به برائت كارگر بدهند كارفرماموظف است كارگر را به كار عودت داده و علاوه بر ضرر و زيان وارده به وي ( مطابق حكم دادگاه ) ، مزد ايام توقيف وي را نيز بپردازد . ايام توقيف جزو خدمت كار وي محسوب خواهد شد .

تبصره 1 : چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد ، كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد حداقل 50% از حقوق ماهيانه او را بطور علي الحساب به خانواده او پرداخت نمايند .

تبصره 2 : در مواردي كه در اثر اعمال كارگر ، ضرر و زياني متوجه كارفرما گرديد جبران ضرر و زيان طبق راًي مراجع ذيصلاح به عهده كارگر خواهد بود .

تبصره 3 : موارد زير غيبت غير موجه محسوب مي گردد :

1-    تولد فرزند به مدت يك روز .

2-    فوت پدر ، مادر ، همسر و فرزندان با احتساب مرخصي مذكور در بند « ب » ماده 73 قانون كار ، مجموعا حداكثر تا يك هفته .

3-    فوت برادر و خواهر تا 4 روز .

4-  احضار فرد توسط مراجع قضائي ( قانوني جهت اداي شهادت و مشابه آن به مدت مورد لزوم بنا به تشخيص مسؤلين مربوطه و يا گواهي مراجع قانوني مربوطه .

5-    موارد بندهاي فوق و همچنين در ساير موارد موكول به ارائه مستندات قانوني است .

تبصره 4 : در كليه موارد ياد شده مراتب بايد ظرف 48 ساعت به طريق ممكن به اطلاع مديريت برسد .

تبصره 5 : تشخيص صحت و سقم موارد فوق ابتدا با مديريت بوده و در صورت وجود اختلاف كميته انضباط كار در اين زمينه اظهار نظر خواهد كرد .

تبصره 6 : در صورت درخواست كارگر و موافقت سرپرست ، غيبت موجه از مرخصي استحقاقي كسر مي گردد و در غير اين صورت نسبت به ايام غيبت وي مزدي پرداخت نخواهد كرد .

ماده 6: در موارد وقوع تخلف ، جهت تنبيه كارگر متخلف به ترتيب زير عمل خواهد شد :

 سرپرست و يا هر شخص ديگري كه سرپرستي مستقيم كارگر را به عهده دارد و يا مسئولان اداري ، برحسب مورد نسبت به نوع تخلف ، موضوع را از طريق سلسله مراتب به مديريت گزارش مي كند . مديريت پس از بررسي گزارش ، چنانچه تخلف كارگر را در شمول تخلفات گروه يك تشخيص دهد و تنبيه او را به مصلحت بداند ، موضوع را به كميته انضباط كار ارجاع مي نمايد . كميته پس از انجام مطالعات و بررسي هاي لازم با توجه به جدول تخلفات اين آئين نامه ( جدول مربوط به غيبت غير موجه ) نظر خود را به مديريت جهت اتخاذ تصميم قانوني اعلام مي كند .

ماده 7 : تنبيهات تخلفات مربوط به تاًخير ورود و تقدم خروج غير موجه عبارتند از :

         نوبت اول : از 4 تا 12 ساعت در ماه ، عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي قانوني به علاوه اخطار شفاهي .

         نوبت دوم : عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي به علاوه توبيخ كتبي با درج در پرونده و در نوبت هاي بعدي تا اخراج .

ماده 8 : تخلفات مربوط به غيبت غير موجه طبق جدول مربوط به غيبت غير موجه ( جدول سرپرست آئین نامه ) مي باشد .

فصل دوم : مقررات اجرائي

ماده 9 : به منظور حسن اجراي آئين نامه انظباط كار ، كميته اي به نام كميته انضباط كار تشكيل مي گردد .

ماده 10 : كميته انضباط كار در شهرداري درچه از افراد زير تشكيل مي گردد :

-         دو نفر نماينده كارگران

-         دو نفر نماينده شهردار

-         يك نفر نماينده از ميان سرپرستان

ماده 11: مدت عضويت در كميته انضباط كار دو سال است و انتخاب مجدد اعضاي قبلي كميته بلا مانع است .

تبصره : هر گاه يكي از اعضاء كميته در اثر فوت ، استعفاء يا اخراج و يا به هر دليل ديگر امكان شركت در جلسات را نداشته باشد ، نماينده ديگري با توجه به ماده 10 براي باقيمانده مدت دوره انتخاب و معرفي خواهد شد .

ماده 12 : كميته انضباط كار پس از اولين جلسه بايد مشخصات اعضاء و موجوديت خود را كتبا به واحد كار و امور اجتماعي اعلام دارد .

ماده 13 : جلسات كميته انضباط كار با حضور كليه اعضاء رسميت مي يابد و چنانچه كميته به دليل عدم حضور اعضاء در دو جلسه متوالي رسميت نيابد موضوع مستقيما از سوي ذينفع قابل طرح در مراجع حل اختلاف مي باشد .

ماده 14 : تصميمات كميته انضباط كار در كليه موارد با اكثريت آراء معتبر است ، مگر در مورد اخراج كارگر كه مقررات ماده 27 قانون كار لازم الرعايه مي باشد .

ماده 15 : كميته انضباط كار مي تواند در جلسات خود از نظر مشورتي سرپرست مستقيم كارگر يا كارگران يا شهود ذيربط استفاده نمايد و سرپرست مستقيم در جلسات مذكور فاقد راًي است مگر در مواردي كه خود عضو كميته انضباط كار باشد .

ماده 16 : تصميمات كميته نبايد مغاير با قانون كار و آئين نامه ها و مقررات مربوطه باشد .  

ماده 17 : صورت مذاكرات و تصميمات كميته در دفتر ويژه اي ثبت و به امضاء افراد حاضر در جلسه مي رسد و سپس در كميته نگاهداري مي شود .

ماده 18 : تصميمات كميته در پنج نسخه تنظيم و به ترتيب زير توزيع مي گردد .

           يك نسخه جهت اطلاع كارگر يا كارگران ذينفع

          يك نسخه جهت اطلاع كارفرما

         يك نسخه جهت اطلاع نماينده كارگر

        يك نسخه جهت واحد كار و امور اجتماعي محل

       يك نسخه جهت ضبط در بايگاني كميته انظباط كار 

ماده 19 : كميته در اولين جلسه از بين اعضاء خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر را به عنوان دبير جلسه انتخاب مي نمايند . كليه مكاتبات و دعوتنامه هاي مربوطه توسط دبير كميته انجام مي پذيرد . در دعوتنامه ها بايد دستور جلسه قيد گردد .

ماده 20 : چنانچه هر يك از طرفين به تصميمات كميته انضباط كار معترض باشد مي تواند به مراجع حل اختلاف ( موضوع فصل نهم قانون كار ) مراجعه نمايند .

ماده 21 : در موارد اضطراري ، طبق درخواست مديريت واحد كميته بلافاصله تشكيل جلسه مي دهد و تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود تا اخذ تصميم از سوي كميته ، كارگر متخلف در صورت تصميم كار فرما ، از حضور در محل كار منع خواهد شد .

فصل سوم : مقررات مختلف 

ماده 22 : چنانچه از تاريخ آخرين تخلف طي مدت يك سال در مورد تخلفات گروه يك و دو سال در مورد تخلفات گروه 2، تخلف ديگري از كارگر سر نزند ، به تخلف وي با راًي كميته و تاييد مديريت واحد ، يك تا دو درجه تخفيف داده خواهد شد .

تبصره 1 : در صورت تكرار تخلف ظرف مدت شش ماه با راًي كميته انضباط كار تصميمات شديد تري در مورد متخلف اعمال خواهد شد .

تبصره 2 : چنانچه تعداد موارد تخلف با درج در پرونده ظرف مدت يك سال سه بار تكرار شود تخلف وي به هيچ عنوان كاهش نخواهد يافت . 

ماده 23 : در صورت بروز هر گونه اختلاف در مورد اجراي آئين نامه انضباط كار ، نظر مراجع حل اختلاف قطعي است .

ماده 24 : اين آئين نامه در 24 ماده و 9 تبصره و جدول پيوست در تاريخ 1379/05/26 به تاًييد اداره كل و امور اجتماعي استان اصفهان رسيد .

جدول مربوط به غيبت غير موجه

مجموع غيبت غير موجه تا 7 روز در ماه

مجموع غيبت غير موجه 8 تا 14 روز در ماه

عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي و تعطيل هفتگي به نسبت روزهاي غيبت به علاوه اخطار كتبي درج در پرونده

عدم پرداخت و مزاياي جنبي و تعطيل هفتگي به نسبت روز هاي غيبت به علاوه توبيخ كتبي با درج در پرونده .

عدم پرداخت و مزاياي جنبي و تعطيل هفتگي به نسبت روز هاي غيبت به علاوه توبيخ كتبي با درج در پرونده .

در اين نوبت و احيانا نوبت هاي بعدي علاوه بر تنبيهات نوبت قبل تصميمات لازم تا حد اخراج كارگر اتخاذ مي گردد.

عدم پرداخت و مزاياي جنبي و تعطيل هفتگي به نسبت روز هاي غيبت به علاوه توبيخ كتبي با درج در پرونده تا حد اخراج .

 

 

تصویر تصادفی

h24.jpg

شهردار

pic002

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

تقویم روز

اوقات شرعی

تبلیغات

بازديد از پرتال شهرداري