منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه ارتباطی 137

137 logo.png

تبلیغات

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

4632923
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
831
3985
21048
23466
74680
4632923

امروز: جمعه، 17 ارديبهشت 1400

آشنايي با قوانين و مقررات مرخصي ها

آشنائی بامقررات مرخصی کارکنان رسمی و پیمانی

انواع مرخصي ها:

مرخصياستحقاقي:

 • مستخدم مي تواند با درخواست كتبي و موافقت كتبي رئيس يامعاون اداره از مرخصياستحقاقي ساليانه استفاده نمايد.
 • حداكثراستفاده از مرخصي استحقاقي در يكسال تقويميبراي كاركنان دولت 4 ماه مي‌باشد و مازاد بر مدت فوق مجوزي ندارد.

 • مستخدم دولت در صورت ذخيره مرخصي مي توانددرهنگام بازنشستگي ازمرخصي هاي ذخيره شده استفاده نمايد ضمنا حفظ پست سازماني درمدت فوق الزامي نيست.
 • تعطيلي بين دو مرخصي استحقاقي بر اساس قانون خدماتکشوری محاسبه نمی گردد.
 • كاركنان دولت از نخستين ماه خدمت به مدت ماهانه 5/2 روز به نسبت مدت خدمت وسالانه 30 روز استحقاق مرخصي دارند. طبق ماده 84 قانون خدمات کشوری کلیه کارکنانفقط 15 روز مرخصی خود را می توانند ذخیره کنند.

مرخصي استعلاجي:

هرگاه مستخدمين دولت بيمار شوند و آن بيماري مانع از خدمت او باشد لازم است مراتب را در كوتاه ترين مدت به اداره متبوع اطلاع دهد و گواهي استراحت از پزشك معالج پس از تاييد پزشك معتمد به رئيس اداره يا معاون ارائه نمايد.

 • چنانچه مستخدم بيش از چهار ماه مرخصي استعلاجي استفاده نمايد با تشخيص كميسيونپزشكي مبني برصعب العلاج بودن بيماري حكم مرخصي صعب العلاج تا سقف 6 ماه توسطكارگزيني با مجوز استراحت از پزشك معالج صادر مي گردد ودر صورت عدم بهبودي قابلتمديد مي‌باشد (در هر نوبت 6 ماه) . در مورد بيماري صعب العلاج ، حداكثر تا يكسالحقوق و فوق العاده هاي مربوط و در مدت مازاد بر يكسال فقط حقوق پرداخت مي گردد.
 • بانوان باردار براي هر زايمان شش ماه پيش بيني شده است همچنین برای زایمانهایدو قلو نیز هشت ماه و سه قلو به بالا يكسال مرخصی استعلاجی در نظر گرفته شده است. چنانچه فرزند از شير مادر تغذيه گردد مدت شیردهی و استفاده از مزایای آن از 20 ماهبه 24 ماه افزایش یافته است.
 • درمدت مرخصي صعب العلاج مرخصي استحقاقي به كاركنان فوق الذكر تعلق نمي گيرد.
 • باستناد مصوبه شماره 36218/ت 25856 هـ مورخ 28/7/81 بانواني كه در طول دورانبارداري با تأييد پزشك معالج از مرخصي استعلاجي استفاده مي‌كنند از چهار ماه مرخصيزايمان بهره‌مند خواهند بود و مدت مرخصي استعلاجي در صورت استفاده از صندوق بيمهخدمات درماني از مرخصي زايمان كسر نخواهد شد.
 • چنانچه مستخدم پيماني بيش از 3 روز از مرخصي استعلاجي استفاده نمايد مي بايست مراتب را سريعاً به امور مالي اعلام و گواهي استعلاجي خود را پس تاييد كميسيون پزشكي تامين اجتماعي به مدير اداره ارائه نمايد.

  مرخصي بدون حقوق
 • كاركنان دولت مي توانند در طول خدمت در وزارت متبوع با موافقت رئيس اداره ازحداكثر سه سال مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند ضمنا در صورت ادامه تحصيل تا دوسالديگر قابل تمديد خواهد بود (حداكثر 5 سال). براي كاركناني كه همسران آنان در مشاغلحساس دولتي مي باشند برابر تبصره 5 ماده قانوني فوق تا سقف 6 سال قابل تمديد خواهدبود.
 • برابر بندیک تصویب نامه شماره 28576/ت 531657 10/5/84 هیات وزیران مستخدمپیمانی می‌تواند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام کننده از مرخصی بدون حقوق وحداکثر به میزان مدت قرارداد استفاده نماید.
 • باستتناد مصوبه هيئت رئيسه دانشگاه صدور 2 ماه مرخصي بدون حقوق در اختيارواحدها بوده و رأساً مي‌توانند نسبت به صدور آن اقدام نمايند و درخواست بيش از مدتمذكور مي‌بايست جهت اتخاذ تصميم به كميته تخصصي ارجاع شود.

ضمناً طبق تبصره 3 ماده 49 قانون استخدام كشوري محفوظ ماندن پست سازماني مستخدم در مدتي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي‌كند الزامي نيست در صورتي كه پس از پايان دوران مرخصي پست سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي‌آيد.

كاركنان دولت در حالت‌هاي ذيل ميتوانند از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند:

§ مستخدم مرخصي استحقاقي نداشته باشد.

§ مستخدم قصد ادامه تحصيل داشته باشد.

§ مستخدم ناگزير باشد باتفاق همسرش به خارج از كشور مسافرت نمايند.

§ مستخدم پس از استفاده از مرخصي استعلاجي به سبب ادامه بيماري قادر به انجام وظيفه نباشد.

مرخصي كمتر از يك روز

·     مرخصي كمتر از يك روز جزء مرخصي استحقاقي منظور و محاسبه مي شود و به ازاء هر 8 ساعت معادل يك روز از مرخصي استحقاقي مستخدم كسر مي گردد و سقف تعيين شده حداكثر 12 روز در يكسال تقويمي مي‌باشد.

·     قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي ، اين بانوان پس از شروع بكار مجدد و اتمام مرخصي استعلاجي (زايمان) در صورت ادامه شيردهي ميتوانند حداكثر تا بيست وچهارماهگي كودك ، روزانه يك ساعت و براي فرزندان 2 قلو بهبالا دو ساعت از مرخصي (پاس شير) بدون كسر از مرخصي استحقاقي استفاده نمايند .

·     باستناد ماده 6 قانون مذكور مادران شيرده مي‌توانند پاس شيردهي را روزانه در سهنوبت بر حسب نياز كودك و هماهنگي با واحد محل خدمت استفاده نمايند در هر حال رعايتسقف يك ساعت الزامياست

پیوست ها:
دانلود این فایل (morkhasi.pdf)آئین نامه مرخصی[ ]161 kB

تصویر تصادفی

h19.jpg

شهردار

pic002

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

تقویم روز

اوقات شرعی

تبلیغات

بازديد از پرتال شهرداري