منوی اصلی

پیوندها

president

سامانه ارتباطی 137

137 logo.png

تبلیغات

ورود کاربران

آمار بازدیدکنندگان سایت

4632930
امروز
دیروز
هفته جاری
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
838
3985
21055
23473
74680
4632930

امروز: جمعه، 17 ارديبهشت 1400

واحد فني و شهر سازي بعنوان يكي از مهمتـرين واحد هاي شهرداري در حريم و محـدوده شهـر در حـوزه شهـرسـازي و امور سـاختماني فعاليت مي كند. مسئول واحد شهـر سازي ناظر بر كليه ساخت و سازها با رعايت قوانين و مقررات شهر سازي مي باشد. بديهي است واحد مذكور بايد داراي سطح دانش وسيع، تجربه، مديريت قوي، پشتكار، دلسوزي و مهارت در بكار گيري هارمونيك و مـؤثـر كليـه اعضـا و عنـاصر زير ربط به نحو صحيح و موثر باشد.
واحد شهر سازي داراي شاخه ها و زير گروههايي است كه هر يك در حيطه كاري خـود، وظـايـف سـازمـاني محوله خويش را انجام مي دهندكه عبارت است از:
1- تشكيـل پـرونـده: مسئـول تشكيل پرونده با بررسي مدارك ارائه شده از سوي متقاضي و پس از تائيد آن نسبت به تشكيل پرونده اقدام و آن را جهت سير مراحل اداري تحـويـل بخـش هاي ديگر مي دهد. ضمناُ پيگيـري پـرونـده هـا در واحد هاي مختلف شهـرداري و بـايگاني پرونده ها نيز از ديگر وظايف اين واحد مي باشد.
2- مـأمـور بـازديـد: مـأمـوريـن بازديد، وظيفه»‌بازديد فني و كارشناسي، بر آورد متراژ عرصه و اعياني و تعيين موقعيت ملك را بر عهـده دارنـد.در بخـش بازديد و كارشناسي فنـي ،‌در شهـرداري پـرديـس، حسب نياز و تقسيـم بنـدي وظـايـف، در بخش جنوبي و حاشيه شهر يكنفر، در بخش شمال يكنفر بعنـوان مـأمـور بازديد مشغول بخدمت مي باشند.
هـمـچـنـيــن دو نـفـر بـه عنـوان كنتـرل مـضـاعـف نـاظـر بـر اجـراي قـانوني عمليات ساختماني و طبق نقشه هاي مصوب در شهر خدمت مي كنند.
3- امـور سـاخـتـمـان: پـس از تشكيل پـرونـده و بـازديـد كـارشـنـاس فني، پرونده تحويل مسئول امور ساختمان مي گردد و با توجه به طرحهاي مصوب و قوانين و مقررات شهر سازي گواهي هاي ساختمان مانند عدم خلاف، پايانكار، تمديد پروانه، مفاصا حساب و......... در اين واحد انجام مي گيرد. ‌ ‌
4- دبير خانه كميسيون ماده صد: دبير كميسيون ماده صد، وظيفه ارسال و پيگيري پـرونده هاي ساختماني داراي تخلف را در جلسات كميسيون بعنوان نماينده شهرداري داشـتـه و جهت اداي توضيحات براي كليه تخلفات ساختماني، پرونده تشكيل و جهت رسيدگي و صدور راي به كميسيون ماده صد ارسال مي گرداند . ضمناُ اعضاي كميسيون مـاده صـد عـبـارت اسـت از: نماينده وزارت كشور، نماينده وزارت دادگستري و نماينده شوراي اسلامي شهر.
5- واحد صدور پروانه و بررسي نقشه: دو نفر بعنوان كارشناس در اين واحد مشغول بخـدمت مي باشند و وظيفه» بررسي نقشه هـاي معمـاري و سـازه بـر طبـق نقشه هاي مصوب و مقررات شهر سازي را بر عهده دارند و نهايتاُ پس از تائيد نقشه ها، پرونده را جهت صدور پروانه ساختمان تنظيم مي نمايند.
در پايان كليه پرونده ها جهت تنظيم و كنترل نهايي و اخذ نظريه و دستور ،‌تحويل مسئول محترم واحد شهرسازي مي گردد.
سير مراحل اداري پرونده: ‌ ‌
وظايف واحد شهر سازي به شرح ذيل مي باشد: ‌ ‌
1- صدور پروا نه تمديد پروانه ‌ ‌
2- صدور گواهي عدم خلاف و گواهي پايانكار ‌ ‌
3- صـدور مـفاصا حساب جهت نقل و انتقال ‌ ‌
4- رسـيـدگـي و پـيـگـيري استعلامهاي واصله از ادارات و نهادهاي مختلف دولتي و غير دولتي ‌ ‌
5- پـيگيري تخلفات ساختماني بعمل آمده در حريم و محدوده شهر ‌ ‌
بـا تـوجـه بـه هـر تـقـاضـا و در خواست مطروحه، در واحد شهر سازي ،‌مراحل اداري متناسب با آن ،‌متفاوت خواهد بود.
الف: صدور پروانه ساختمان ‌ ‌
1- اخـذ مـدارك مـورد نـيـاز و تـشـكـيل پرونده ‌ ‌
2- بـازديـد و كـار شـناسي فني ،‌تعيين محدوده، ‌موقعيت و كاربري ملك و تهيه و ارائه گزارش ‌ ‌
3-  جا نمايي ملك در طرح تفصيلي شهر و تعيين دقيق كاربري و تراكم و غيره ‌ ‌
4- صـدور دسـتور نقشه جهت طراحي نـقـشــه هـاي مـعـمـاري و سـازه مـطـابـق بـا دستورالعمل و قوانين مربوطه
5- كنتـرل نقشـه معماري و سازه و در نهايت تأئيد آن ‌ ‌
6- ارسال پرونده ساختماني به واحد در آمد جهت اخذ عوارض پروانه ساختماني
7- انتخاب و معرفي مهندس ناظر جهت نـظـارت بـر اجـراي بنا مطابق مفاد پروانه و نقشه هاي مصوب ‌ ‌
8-  صدور پروانه ساختمان ‌ ‌
پس از صدور پروانه ساختماني و اخذ آن تـوسـط مالك،‌ مرحله اجراي بناي مربوطه مطابق با نقشه هاي تائيد شده آغاز مي گردد.
اعلام كتبي شروع عمليات ساختماني، ارائه گزارشات مهندس ناظر در هر مرحله و ارائه فرم ها و مدارك مربوطه از قبيل اجازه بتن ريزي ،آزمايش بتن و تست جوش تا پايان عمليات اجرائي از ديگر وظايف مالك خواهد بود .پس از پايان عمليات ساختماني، گواهي اسـتـحـكــام بـنــا و گــواهـي پـايـان عمليـات ساختماني از مهندس ناظر هر پروژه اخذ مي گردد. نهايتأپرونده جهت صدور گواهي عدم خـلاف يـا گـواهـي پـايـان سـاختمان تنظيم گرديده و در صورتيكه بناي اجرا شده فاقد تخلف و مطابق با نقشه هاي مصوب، اجرا شـده بـاشـد، پـايانكار ملك مورد نظر صادر مي‌گردد.
ب: صـدور گـواهي عدم خلاف و پايان ساختمان ‌ ‌
مراحل 1و2و3 براي پرونده هاي تشكيل شـده جـهـت پـايـانـكـار و پـروانـه سـاختمان مشترك مي باشند.
4-  تـنـظـيم وضـعـيت خلاف ساختمان (بناي مازاد بر پروانه يا جا بجايي بو جود آمده در مرحله اجرا و ........)
5- طرح پرونده در كميسيون ماده صد كه اعضاي آن قبلا ًقيد گرديده است . در اين بـخش با توجه به ضوابط و قوانين موجود نسبت به تخلف ساختماني بعمل آمده، راي صادر مي گردد.
6- پرداحت جريمه و عوارض مربوطه ‌ ‌
7- صدور گواهي عدم خلاف يا پايانكار ساختمان
ج: مفاصا حسابها و استعلامات:
جـهـت سـيـر مـراحل اداري متناسب با استعلاماتي كه از نهادها و ادارات دولتي يا غير دولتي يا دفاتر اسناد رسمي بهشهرداري واصـل مـي گـردند.( اعم از: استعلام دفاتر اسناد رسمي جهت نقل و انتقال، استعلام ادارات بــرق، آب، گـاز و مـخـابـرات جـهـت انــشــعـــابـــات و ................) پـــرونـــده مـخـصـوص جـهـت هـر يـك تهيه و پس از كـارشناسي و اخذ عوارض مربوطه، جوابيه استعلام تهيه و تحويل متقاضي و يا به ادارات ذيرربط ارسال مي گردد.

تصویر تصادفی

h10.jpg

شهردار

pic002

ارتباط با شهردار

captcha
بارگذاری مجدد

تقویم روز

اوقات شرعی

تبلیغات

بازديد از پرتال شهرداري